"ХЕЛП   ИНЖЕНЕРИНГ"   ООД    е   желан   партньор   за   проектиране   и   изпълнение   на   редица   мащабни   проекти за   изграждане   на   соларни,   газови,   отоплителни   и   вентилационни   инсталации   за   едни   от   най-големите компании на територията на североизточна България. "ХЕЛП   ИНЖЕНЕРИНГ"   ООД   предлага   пълната   гама   продукти   на    “Golden   Fire” .    В   качеството   си   на   техен дистрибутор и оторизиран сервиз извършва доставка, монтаж, сервизно обслужване и поддръжка. В    своя    актив    фирмата    има    изпълнени    проекти    за    клиенти    като:            "Биовет"    АД     -    клон    Разград, "Балканфарма    Троян"    АД ,    ПФК    "Лудогорец    1945"    АД     -    гр.    Разград,    "СТИНГ"    АД ,    "ХОЙЕР" България" ,    "Пилко"    ЕООД     -    гр.    Разград,    Община    Разград ,    Община    Кубрат ,    Община    Завет , "Социалинвест"    ЕАД     -    гр.    Разград,    "АМИЛУМ    БЪЛГАРИЯ"    ЕАД ,    "МЕБЕЛ    СТИЛ"    ООД     -    гр. Търговище   ,   "БУЛКОРП"   ООД    -   гр.   Разград,   " АНТОРА"   ЕАД ,   "Вива   Инженеринг"   ООД    -   гр.   Разград, "Евроинвест   България"   ООД    -   гр.   Разград,   "ЕнерСис"   АД    -   гр.   Търговище,   "Бараж   комплект"   ООД    - гр. София
"ХЕЛП   ИНЖЕНЕРИНГ"   ООД    -   водеща   в   бранша   на   отоплението   ,   ВиК   инсталациите,всички   видове   метални конструкции,   вентилационната   техника   и   възобновяемите   енергийни   източници   като   слънчеви   колектори, термопомпи   и   др.   С   натрупания   дългогодишен   опит   и   богатата   складова   база   Ние   се   превръщаме   в   един Ваш   надежден   партньор   на   който   може   напълно   да   се   доверите   и   който   няма   да   Ви   подведе   във   Вашия избор.         Основни   приоритети   в   развитието   на   фирмата   са   осигуряването   на   висококачествени   услуги   за клиентите,   работа   с   материали   и   продукти   с   утвърдено   качество   и   дълготраен   живот,   а   също   така   и поддържане   на   изключително   високо   ниво   на   професионализъм   и   отговорност   при   изпълнението   на поетите от фирмата ангажименти.
© 2016 “ХЕЛП ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
web design:
НАЧАЛО  | УСЛУГИ  | ГАЛЕРИЯ  | КОНТАКТИ
На     02.09.2020    г.    ХЕЛП    Инженеринг    ООД    стартира    изпълнението    на    договор    за    безвъзмездна    финансова    помощ    BG16RFOP002-2.073-11876-C01   „Преодоляване   недостига   на   средства   и   липсата   на   ликвидност,   настъпили   в   резултат   от епидемичния    взрив    от    COVID-19”.    Договорът    е    по    процедура    BG16RFOP002-2.073    „Подкрепа    на    микро    и    малки предприятия   за   преодоляване   на   икономическите   последствия   от   пандемията   COVID-19”,   финансиран   от   ЕФРР   чрез   ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца. Главната    цел    на    проектното    предложение    е    постигане    на    положителен    ефект    за    преодоляване    на    икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът   BG16RFOP002-2.073-11876-C01   „Преодоляване   недостига   на   средства   и   липсата   на   ликвидност,   настъпили   в резултат   от   епидемичния   взрив   от   COVID-19”   е   на   обща   стойност   10   000,00   лв.,   от   които   8   500,00   лв.   европейско   и   1 500,00 лв. национално съфинансиране. Начало на проекта: 02.09.2020 г. Край на проекта: 02.12.2020 г.
"ХЕЛП    ИНЖЕНЕРИНГ"    ООД     е    желан    партньор    за проектиране    и    изпълнение    на    редица    мащабни проекти      за      изграждане      на      соларни,      газови, отоплителни   и   вентилационни   инсталации   за   едни от     най-големите     компании     на     територията     на североизточна България. "ХЕЛП   ИНЖЕНЕРИНГ"   ООД   предлага   пълната   гама продукти   на    “Golden   Fire” .    В   качеството   си   на   техен дистрибутор      и      оторизиран      сервиз      извършва доставка,       монтаж,       сервизно       обслужване       и поддръжка. В   своя   актив   фирмата   има   изпълнени   проекти   за клиенти    като:            "Биовет"    АД     -    клон    Разград, "Балканфарма    Троян"    АД ,    ПФК    "Лудогорец 1945"    АД    -   гр.   Разград,   "СТИНГ"    АД ,   "ХОЙЕР" България" ,   "Пилко"   ЕООД    -   гр.   Разград,   Община Разград ,     Община      Кубрат ,     Община      Завет , "Социалинвест"    ЕАД     -    гр.    Разград,    "АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ"    ЕАД ,    "МЕБЕЛ    СТИЛ"    ООД     -    гр. Търговище     ,     "БУЛКОРП"     ООД      -     гр.     Разград, " АНТОРА"   ЕАД ,   "Вива   Инженеринг"   ООД    -   гр. Разград,     "Евроинвест     България"     ООД      -     гр. Разград,   "ЕнерСис"   АД    -   гр.   Търговище,   "Бараж комплект" ООД  - гр. София
"ХЕЛП   ИНЖЕНЕРИНГ"   ООД    -   водеща   в   бранша   на отоплението     ,     ВиК     инсталациите,всички     видове метални    конструкции,    вентилационната    техника    и възобновяемите   енергийни   източници   като   слънчеви колектори,      термопомпи      и      др.      С      натрупания дългогодишен   опит   и   богатата   складова   база   Ние   се превръщаме    в    един    Ваш    надежден    партньор    на който   може   напълно   да   се   доверите   и   който   няма   да Ви   подведе   във   Вашия   избор.         Основни   приоритети в    развитието    на    фирмата    са    осигуряването    на висококачествени    услуги    за    клиентите,    работа    с материали    и    продукти    с    утвърдено    качество    и дълготраен   живот,   а   също   така   и   поддържане   на изключително   високо   ниво   на   професионализъм   и отговорност     при     изпълнението     на     поетите     от фирмата ангажименти.
© 2016 “ХЕЛП ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
web design:
На      02.09.2020     г.     ХЕЛП     Инженеринг     ООД     стартира изпълнението    на    договор    за    безвъзмездна    финансова помощ   №   BG16RFOP002-2.073-11876-C01   „Преодоляване недостига      на      средства      и      липсата      на      ликвидност, настъпили   в   резултат   от   епидемичния   взрив   от   COVID-19”. Договорът   е   по   процедура   BG16RFOP002-2.073   „Подкрепа на    микро    и    малки    предприятия    за    преодоляване    на икономическите    последствия    от    пандемията    COVID-19”, финансиран       от       ЕФРР       чрез       ОП       „Иновации       и конкурентоспособност“       2014-       2020       г.       Срокът       на изпълнение на проекта е 3 месеца. Главната   цел   на   проектното   предложение   е   постигане   на положителен   ефект   за   преодоляване   на   икономическите последствия    от    пандемията    COVID-19    и    стабилност    на работните места. Проектът   BG16RFOP002-2.073-11876-C01   „Преодоляване недостига      на      средства      и      липсата      на      ликвидност, настъпили   в   резултат   от   епидемичния   взрив   от   COVID-19” е   на   обща   стойност   10   000,00   лв.,   от   които   8   500,00   лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране. Начало на проекта: 02.09.2020 г. Край на проекта: 02.12.2020 г.
ТОПЛИНА ЗА ВАС!
ТОПЛИНА ЗА ВАС!